Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. LBMC B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: LBMC B.V gevestigd aan de Carrouselweg 9 te 3225 LN Hellevoetsluis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-58485368
b. opdrachtgever: de rechtspersoon in opdracht van wie LBMC B.V werkzaamheden verricht, dan wel met wie LBMC B.V een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen LBMC B.V en de opdrachtgever.

 

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LBMC B.V. en de opdrachtgever waarop LBMC B.V deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LBMC B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. LBMC B.V en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 LBMC B.V is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan LBMC B.V opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop LBMC B.V haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door LBMC B.V gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is LBMC B.V daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht LBMC B.V niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door LBMC B.V opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
3.8 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en vermelde gegevens binden LBMC B.V niet.
3.9 LBMC B.V heeft het recht om onder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de opdrachtgever het factuurbedrag of een deel daarvan vooruitbetaalt dan wel dat de opdrachtgever een vorm van zekerheid stelt in welk geval de opdrachtgever dienovereenkomstig wordt ingelicht.

 

 

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de opdrachtgever deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd dan wel op het moment dat LBMC B.V feitelijk begint met de uitvoering.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Alle verbintenissen van LBMC B.V voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
5.2 LBMC B.V zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.3 LBMC B.V zal haar werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met de opdrachtgever naar eigen inzicht uitvoeren en daarover verantwoording afleggen aan de opdrachtgever. LBMC B.Vis niet verplicht om aanwijzingen van de opdrachtgever aangaande de systematiek waarop de opdracht door LBMC B.V wordt uitgevoerd op te volgen.
5.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is LBMC B.V bevoegd met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan LBMC B.V aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de opdrachtgever LBMC B.V alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
6.3 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor LBMC B.V onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.4 LBMC B.V gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.5 De opdrachtgever vrijwaart LBMC B.V voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
6.6 De opdrachtgever is gehouden LBMC B.V onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.7 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft LBMC B.V het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. LBMC B.V zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal LBMC B.V de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal LBMC B.V daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8 Honorarium
8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk een vast honorarium overeenkomen.
8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Tot de werkelijk bestede uren wordt ook gerekend 50% van de reistijd die voor de uitvoering van de opdracht nodig is. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven voor  Projectmanagement/ ontwerp/ technisch tekenwerk  verwoord in de opdrachtbevestiging van LBMC B.V., geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
8.4 LBMC B.V mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan LBMC B.V., dat in redelijkheid niet van LBMC B.V mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
8.5 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is LBMC B.V gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
8.6 LBMC B.V zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. LBMC B.V zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
8.7 De opdrachtgever is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

 

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door LBMC B.V aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
9.2 Facturatie geschiedt 1 maal per maand.
9.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan LBMC B.V de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
9.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van LBMC B.V op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.5 LBMC B.V kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan LBMC B.V verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Artikel 10 Klachten
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan LBMC B.V kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LBMC B.V in staat is adequaat te reageren.
10.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever LBMC B.V de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en indien nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal LBMC B.V slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1 LBMC B.V is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
11.2 Voorts is LBMC B.V bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.3 LBMC B.V is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien: a. na het sluiten van de overeenkomst LBMC B.V ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LBMC B.V op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien LBMC B.V de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
12.1 Indien LBMC B.V aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden deze zaken binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
12.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft LBMC B.V het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid en verjaring
13.1 LBMC B.V kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feiten buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
13.2 LBMC B.V is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat LBMC B.V is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor LBMC B.V kenbaar behoorde te zijn.
13.3 LBMC B.V is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen verwoord in artikel 6 van deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
13.4 LBMC B.V is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.5 LBMC B.V aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van LBMC B.V in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
13.6 Indien LBMC B.V aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.7 Alle aanspraken jegens LBMC B.V die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij LBMC B.V zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 14 Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart LBMC B.V voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 15 Overmacht
15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
15.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.3 Voor zover LBMC B.V en tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LBMC B.V gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 Geheimhouding
16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, LBMC B.V gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en LBMC B.V zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is LBMC B.V niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom
17.1 Alle door LBMC B.V verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van LBMC B.V worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
17.2 Indien de opdrachtgever een factuur voldaan heeft, dan zullen alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de periode van die factuur, overgaan op de opdrachtgever.
17.3 LBMC B.V behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 LBMC B.V behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. LBMC B.V zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.
18.2 Indien de opdrachtgever de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de opdrachtgever.
18.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18.4 Op elke overeenkomst tussen LBMC B.Ven de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.